Декларация за защита на данните

1. Преглед на защитата на данните

Общи указания

Следващите указания предоставят опростен преглед на това, какво се случва с личните Ви данни, когато посетите този уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Подробна информация по темата за защитата на данните можете да намерите в нашата декларация за защита на данните, посочена под този текст.

Събиране на данни на този уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни на този уебсайт се извършва от собственика на уебсайта. Можете да намерите неговите данни за контакт в раздела „Указания за отговорното лице“ в тази декларация за защита на данните.

Как събираме Вашите данни?

От една страна, данните Ви се събират, когато ни ги споделите. Това може да бъдат напр. данни, които въвеждате във формуляр за контакт. 

Други данни се събират автоматично или с съгласието Ви от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са преди всичко технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или час на извикването на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме данните Ви?

Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът се предоставя без грешки. Други данни могат да се използват за анализиране на потребителското Ви поведение.

Какви права имате по отношение на данните си?

Имате право да получите безплатно по всяко време информация за произхода, получателя и целта на запазените Ви лични данни. Вие също имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласието си за обработката на данните, можете да оттеглите това съгласие по всяко време в бъдеще. Вие също имате право при определени обстоятелства да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Вие също имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган. 

Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате допълнителни въпроси по темата за защита на данните.

2. Хостинг

Ние хостваме съдържанието на нашия уебсайт при следния доставчик:

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства външно. Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хостващото(ите) лице(а). Това могат да бъдат предимно IP адреси, заявки за контакт, метаданни и комуникационни данни, договорни данни, данни за контакт, имена, достъпи до уебсайта и други данни, генерирани чрез уебсайт. 

Външният хостинг се извършва с цел изпълнение на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД) и в интерес на сигурно, бързо и ефективно предоставяне на нашето онлайн предложение от професионален доставчик (Член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). Ако е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на член 6, пар. 1, буква a) от ОРЗД и § 25, пар. 1 от Закона за защита на телекомуникационните телемедийни данни (TTDSG), доколкото съгласието включва съхранението на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. цифров отпечатък на устройството) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. 

Нашият(ите) доставчик(ци) на хостинг ще обработват данните Ви само до степента, необходима за изпълнение на задълженията си и следват нашите инструкции по отношение на тези данни.

Ние използваме следния(ите) доставчик(ци) на хостинг:

cmscompany gbr
In den Kreuzgärten 1
56329 St. Goar

3. Общи указания и задължителна информация

Защита на данни

Собствениците на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на личните данни. Ние третираме личните Ви данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните. 

Ако използвате този уебсайт, ще бъдат събрани различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява се и как и с каква цел става това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни в интернет (напр. при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна пълна защита на данните срещу достъп от трети страни.

Указания за отговорния орган

Отговорното лице за обработката на данни на този уебсайт е:

OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH
Mühlenkamp 6c
22303 Hamburg

Telefon: 040 / 524 71 34 - 0
E-Mail: info@onpoint-hut.de

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или заедно с други решава относно целите и средствата за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Продължителност на съхранението

Освен ако в тази декларация за защита на данните не е посочен конкретен период на съхранение, личните Ви данни остават при нас, докато отпадне целта за обработката на данните. Ако предявите легитимно искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, данните Ви ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на личните Ви данни (напр. срокове на съхранение според данъчното или търговското законодателство); в последния случай данните ще бъдат изтрити, след като тези причини престанат да съществуват.

Общи указания относно правните основания за обработка на данни на този уебсайт

Ако сте се съгласили с обработването на данни, ние обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, пар. 1, буква a) от ОРЗД или чл. 9, пар. 2, буква a) от ОРЗД, ако се обработват специални категории данни съгласно чл. 9, пар. 1 от ОРЗД. В случай на изрично съгласие за предаване на лични данни на трети държави, обработката на данни също се основава на чл. 49, пар. 1, буква а) от ОРЗД. Ако сте дали съгласието си за съхранение на бисквитки или достъп до информация до крайното Ви устройство (напр. чрез дигиталния отпечатък на устройството), обработката на данни също се основава на § 25 пар. 1 TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако данните Ви са необходими за изпълнението на договора или за извършване на преддоговорни мерки, ние обработваме данните Ви въз основа на член 6, пар. 1, буква б) от ОРЗД. Освен това обработваме Вашите данни, ако те са необходими за спазването на законово задължение въз основа на член 6, пар. 1, буква в) от ОРЗД. Обработването на данни може да се извърши и въз основа на нашия законен интерес в съответствие с чл. 6, пар. 1, буква е) от ОРЗД. Следващите параграфи от тази декларация за защита на данните предоставят информация относно съответните правни основания за всеки отделен случай.

Оттегляне на съгласието Ви за обработка на данни

Много операции по обработка на данни са възможни само с изричното Ви съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали по всяко време. Законосъобразността на обработката на данните, извършена до отмяната, остава незасегната от оттеглянето на съгласието.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи и срещу директния маркетинг (чл. 21 от ОРЗД)

АКО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6, ПАР. 1, БУКВА Д) ИЛИ Е) ОТ ОРЗД, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПО ПРИЧИНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КОНКРЕТНАТА ВИ СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ПРИЛАГА И ЗА ПРОФИЛИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТКАТА, ЩЕ НАМЕРИТЕ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЪЗРАЗИТЕ, НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ НАЛИЧНИ ПЪРВОСТЕПЕННИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ИНТЕРЕСИТЕ, ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ ВИ ИЛИ ОБРАБОТВАНЕТО Е С ЦЕЛ УПРАЖНЯВАНЕ, ЗАЩИТАВАНЕ ИЛИ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРАВНИ ИСКОВЕ (ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 21, ПАР. 1 от ОРЗД). 

АКО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ, ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ЗА ТАКИВА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ; ТОВА СЕ ПРИЛАГА И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАР. 2 от ОРЗД).

Право на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД, засегнатите лица имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-конкретно в държавата-членка на тяхното обичайно пребиваване, работното им място или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на подаване на жалба не засяга други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право данните, които обработваме автоматично въз основа на съгласието Ви или в изпълнение на договор, да бъдат предоставени на Вас или на трета страна в широко използван, пригоден за машинно четене формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор, това ще бъде направено, доколкото е технически осъществимо.

Информация, коригиране и изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация относно Вашите съхранявани лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право на коригиране или изтриване на тези данни по всяко време. Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Право на ограничаване на обработката

  • Ако оспорвате точността на личните Ви данни, съхранявани от нас, обикновено се нуждаем от време, за да проверим това. По време на проверката имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.
  • Ако обработването на личните Ви данни е станало/се извършва неправомерно, вместо изтриване можете да поискате ограничаване на обработването на данните.
  • Ако вече не се нуждаем от личните Ви данни, но вие се нуждаете от тях, за упражняване, защитаване или предявяване на правни искове, имате право вместо изтриване да поискате ограничаване на обработването на данните.
  • Ако сте подали възражение в съответствие с чл. 21 (1) от ОРЗД, трябва да се постигне баланс между Вашите и нашите интереси. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да изискате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено.
  • Ако сте ограничили обработването на личните Ви данни, тези данни – с изключение на тяхното съхранение – могат да бъдат използвани само с Вашето съгласие или за упражняване, защитаване или за предявяване на правни искове, или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или ако се обработват по причини от значим обществен интерес на Европейския съюз или на държава членка.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки или запитвания, които изпращате до нас като собственик на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“ и по символа за ключалка във Вашия браузър. 

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предоставяте, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото възразяваме срещу използването на данните за контакт, публикувани като част от задължението за служебна информация, за изпращане на непоискана изрично реклама и информационни материали. Собствениците на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на изпращане на нежелана рекламна информация, напр. чрез спам имейли.

4. Електронна търговия и доставчици на плащания

Обработка на клиентски и договорни данни

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за клиенти и договори, за да установим, оформим и променим нашите договорни отношения. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни относно използването на този уебсайт (данни за използването) само в рамките на необходимото, за да позволим на потребителя да използва услугата или да се разплатим с потребителя. Правното основание за това е член 6, пар. 1, буква б) от ОРЗД. 

Събраните клиентски данни ще бъдат изтрити след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията и изтичане на всички съществуващи законови периоди на съхранение. Законовите периоди на съхранение остават незасегнати.

5. Собствени услуги

Обработка на данни на кандидати

Предлагаме Ви възможност да кандидатствате при нас (напр. по имейл, по пощата или чрез онлайн формуляр за кандидатстване). По-долу ще Ви информираме за обхвата, целта и използването на личните Ви данни, събрани като част от процеса на кандидатстване. Уверяваме Ви, че събирането, обработването и използването на данните Ви се извършва в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и всички други законови разпоредби и че Вашите данни ще бъдат третирани строго поверително.

Обхват и цел на събирането на данни

Ако кандидатствате, ние ще обработим свързаните с Вас лични данни (напр. данни за контакт и комуникация, документи за кандидатстване, бележки по време на разговори за кандидатстване и др.), доколкото това е необходимо за вземане на решение за установяване на трудово правоотношение. Правното основание за това е § 26 Федералния закон за защита на данните (BDSG) съгласно германското законодателство (започване на трудово правоотношение), чл. 6, пар. 1, буква б) от ОРЗД (начало на общ договор) и, ако сте дали съгласието си - чл. 6, пар. 1, буква a) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. В рамките на фирмата ни личните Ви данни ще бъдат предавани само на лица, които участват в обработката на Вашето кандидатстване. 

Ако кандидатстването е успешно, предоставените от Вас данни ще бъдат съхранени в нашите системи за обработване на данни съгласно раздел § 26 от BDSG и чл. 6, пар. 1, буква б) от ОРЗД за целите на изпълнение на трудовото правоотношение.

Продължителност на съхранение на данните

Ако не можем да Ви предложим позиция, отхвърлите оферта за позиция или оттеглите кандидатурата си, ние си запазваме правото да съхраняваме при нас данните, които сте предали, въз основа на нашите законни интереси (чл. 6, пар. 1, буква е) от ОРЗД) до 6 месеца след приключване на процеса за кандидатстване (отхвърляне или оттегляне на кандидатурата). След това данните ще бъдат изтрити и физическите документи за кандидатстване ще бъдат унищожени. Съхранението служи по-конкретно като доказателство в случай на правен спор. Ако е очевидно, че данните ще бъдат необходими след изтичане на 6-месечния период (напр. поради предстоящ или висящ правен спор), те ще бъдат изтрити само ако целта за по-нататъшно съхранение вече не е приложима.

Може да се извърши и съхранение за по-дълъг срок, ако сте дали съгласието си (чл. 6, пар. 1, буква a) от ОРЗД) или ако законовите задължения за съхранение възпрепятстват изтриването.