Adatvédelmi szabályzat

1. Adatvédelem röviden

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor felkeresi ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen beazonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el az e szöveg alatt található Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A weboldalon az adatfeldolgozást a weboldal üzemeltetője végzi. Az ő elérhetőségét a jelen Adatvédelmi Szabályzat „Az adatkezelőre vonatkozó információk” című részében találja meg.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt úgy jutunk az Ön adataihoz, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ír be.

Más adatokat az informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, amikor Ön ellátogat a weboldalra. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezen adatok gyűjtése automatikusan történik, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes szolgáltatásának biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogok illetik meg Önt az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és az adatvédelemmel összefüggő egyéb kérdésekkel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk.

2. Tárhelyszolgáltatás

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál hosztoljuk:

Külső hoszting

Ezt a weboldalt külső tárhelyen tároljuk. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak többek között IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlap által generált adatok.

A külső tárhelyszolgáltatásra potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából kerül sor (német GDPR, azaz DSGVO [Általános adatvédelmi rendelet] 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Amennyiben ehhez kapcsolódó hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, feltéve, hogy a hozzájárulás magában foglalja a sütik tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltató(k) csak olyan mértékben dolgozzák fel az Ön adatait, amennyire az a szolgáltatási kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, és betartják az ezen adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

A következő tárhelyszolgáltató(ka)t vesszük igénybe:

cmscompany gbr
In den Kreuzgärten 1
56329 St. Goar

3. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatok gyűjtésére kerül sor. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen beazonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is kifejti, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten történő adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok tökéletes védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

Az illetékes hivatalra vonatkozó megjegyzés

A jelen weboldalon történő adatfeldolgozásért felelős fél a következő:

OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH
Mühlenkamp 6c
22303 Hamburg

Telefon: 040 / 524 71 34 - 0
E-Mail: info@onpoint-hut.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek vagy hasonlók) feldolgozásának céljait és módját.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nincs pontosabb tárolási időszak megadva, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogszabályban megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jog szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat töröljük, amint ezek az okok megszűnnek.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjára vonatkozóan Amennyiben Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve a DSGVO 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján dolgozzuk fel, amennyiben az adatok különleges kategóriáit a DSGVO 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően dolgozzuk fel. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás szintén a DSGVO 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végeszközén lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás ezen felül a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeljük azokat. Továbbá az adatfeldolgozásra a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján kerülhet sor. A vonatkozó jogalappal kapcsolatos információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései tartalmazzák.

Az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig elvégzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni kifogás joga bizonyos esetekben és a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (DSGVO 21. cikk).

HA AZ ADATKEZELÉS A DSGVO 6. CIKKELY (1) BEKEZDÉSÉNEK e) VAGY f) PONTJÁN ALAPUL, ŐNNEK BÁRMIKOR JOGÁBAN ÁLL TILTAKOZNI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK A SAJÁTOS HELYZETE ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ EZEN A RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ MEGFELELŐ JOGALAPOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLJA MEG. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA A FELDOLGOZÁSRA OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS INDOKOKAT TUDUNK FELHOZNI, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGÁVAL SZEMBEN, VAGY HA A FELDOLGOZÁS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME CÉLJÁBÓL TÖRTÉNIK (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

  HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, JOGA VAN AHHOZ, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN DIREKT MARKETINGHEZ KAPCSOLÓDIK. HA TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁRA (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI KIFOGÁS).

Jogorvoslati jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

A DSGVO megsértése esetén az érintetteknek joguk van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban Önnek vagy harmadik félnek átadjuk. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik felelős félnek, ez csak akkor történik meg, ha ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos bármely más kérdéssel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk.

A kezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. A következő esetekben áll fenn a kezelés korlátozásához való jog:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés időtartamára Ön kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha az Ön személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, akkor törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
  • Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények gyakorlásához, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van a törlés helyett a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérni.
  • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást nyújtott be, az Ön és a mi érdekeink között mérlegelnünk kell. Amíg még nem dőlt el, hogy kinek az érdekei élveznek elsőbbséget, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Amennyiben korlátozta a személyes adatai feldolgozását, ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL- ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

  Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Elektronikus hirdetési e-mailekkel szembeni kifogás

Ezúton tiltakozunk az ellen, hogy az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatokat kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére használják fel. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, például spam e-mailek formájában.

4. E-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

Az ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, kezelünk és felhasználunk szerződéses kapcsolataink létrehozása, tartalmi felépítése és módosítása céljából. A webhely használatára vonatkozó személyes adatokat („felhasználói adatok”) csak annyiban gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, ill. hogy a felhasználónak számlát tudjunk kiállítani. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. 

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését és a meglévő törvényes megőrzési határidők lejártát követően töröljük. A törvényes megőrzési határidőket ez nem érinti.

5. Saját szolgáltatások

A pályázók adatainak kezelése

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy jelentkezzen hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy online jelentkezési űrlapon keresztül). A következőkben tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat során gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, kezelése és felhasználása az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogi rendelkezésnek megfelelően történik, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés terjedelme és célja

Amikor Ön elküldi nekünk jelentkezését, a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, az interjúk során készített feljegyzések stb.) feldolgozzuk, amennyiben ez ahhoz szükséges, hogy dönthessünk a munkaviszony létesítéséről. Ennek jogalapja a német jog szerint a BDSG [Adatvédelmi törvény] 26. §-a (munkaviszony kezdeményezése), a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (általános szerződéskötés kezdeményezése) és – amennyiben Ön beleegyezését adta – a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül adjuk át az Ön kérelmének feldolgozásában részt vevő személyeknek.

  Amennyiben a pályázat sikeres, az Ön által megadott adatokat a BDSG** 26. §-a és a DSGVO 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a munkaviszony megvalósítása céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk.

Az adatok megőrzési ideje

Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, ha Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján (DSGVO 6. cikk (1) bek. f. pontja) a jelentkezési folyamat végétől (a pályázat elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük az Ön által megadott adatokat. Ezt követően az adatokat töröljük, és a tényleges pályázati dokumentumokat megsemmisítjük. A tárolás különösen jogvita esetén használható bizonyítékként. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adatokat csak akkor töröljük, ha a további megőrzés célja már nem áll fenn.

  Hosszabb adattmegőrzésre akkor is sor kerülhet, ha Ön ehhez hozzájárult (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont), vagy ha a törlést jogi tárolási kötelezettségek akadályozzák.