Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią czytelny przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności, zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części „Informacje o administratorze danych” niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony gromadzimy te dane, które nam Państwo sami przekazują. Mogą to być np. dane, które podadzą Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Hosting

Zawartość naszej strony internetowej hostujemy u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę. Dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostingodawcy/-ów. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę i inne dane generowane przez stronę internetową. 

Hosting zewnętrzny odbywa się w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (Ustawa o ochronie danych osobowych i ochronie sfery prywatnej w telekomunikacji i telemediach), o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. 

Nasz (Nasi) hostingodawca (hostingodawcy) będzie (będą) przetwarzał (przetwarzali) Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego (ich) zobowiązań usługowych i będzie (będą) postępował (postępowali) zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z usług następującego(ych) hostingodawcy(ów):

cmscompany gbr
In den Kreuzgärten 1
56329 St. Goar

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności. 

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy oraz w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to robimy.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH
Mühlenkamp 6c
22303 Hamburg

Phone: 040 / 524 71 34 - 0
E-Mail: info@onpoint-hut.de

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostają u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeżeli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, zostaną one usunięte, chyba że mamy inne podstawy prawne do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy podstawy te przestaną obowiązywać.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto jeżeli Państwa dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat właściwej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Dostęp, sprostowanie i usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnego dostępu i informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – oprócz przechowywania – przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia czy zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązkowej stopki strony internetowej, do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, na przykład za pomocą spamu.

4. E-commerce i operatorzy płatności

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umów w celu nawiązania, ustrukturyzowania treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu stosunku handlowego i upływie ewentualnych ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

5. Usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy Państwu możliwość aplikacji do naszej firmy (np. za pośrednictwem maila, pocztą lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

Po wysłaniu przez Państwa aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku zatrudnienia. Podstawą prawną jest § 26 BDSG (Federalna ustawa o ochronie danych osobowych) (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz – jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa aplikacji.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Państwa danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania. 

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy ustawowy obowiązek przechowywania uniemożliwia usunięcie danych.