Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů

Všeobecná upozornění

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Záznam údajů na této webové stránce

Kdo je zodpovědný za evidenci údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek naleznete v části „Informace o správci údajů“ v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Jak evidujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje získávané v okamžiku, kdy nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. 

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu použijeme Vaše údaje?

Část údajů je získávána za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte kdykoli právo bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Máte kromě toho právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Kromě toho máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

2. Hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Externí Hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externě. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitelů. Může se jednat o IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky.

Externí hosting je prováděn za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš hostitel, popř. naši hostitelé budou zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění jejich povinností v oblasti služeb a pro plnění našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Používáme následující hostitele:

cmscompany gbr
In den Kreuzgärten 1
56329 St. Goar

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. 

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto předkládané prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH
Mühlenkamp 6c
22303 Hamburg

Telefon: 040 / 524 71 34 - 0
E-Mail: info@onpoint-hut.de

odpovědným pracovištěm je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, emailové adresy atd.).

Doba uložení v paměti

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právních základech zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí rovněž na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím zařízení otisků prstů) probíhá zpracování údajů rovněž na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Dále, pokud jsou vaše údaje vyžadovány ke splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů může probíhat také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME NADÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NEPROBÍHÁ ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) GDPR). 21 ABS. 1 GDPR).

  POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ABS. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Informace, opravy a výmazy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete místo výmazu údajů požádat o omezení jejich zpracování.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Námitka proti reklamním e-mailům

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráže pro zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

4. eCommerce a poskytovatelé plateb

Zpracování údajů o zákaznících a smlouvách

Osobní údaje zákazníků a smluvní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme za účelem vytvoření, strukturování obsahu a změny našich smluvních vztahů. Osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, abychom uživateli umožnili využívat služby nebo abychom mu je mohli vyúčtovat. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

  Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a po uplynutí stávajících zákonných lhůt pro uchovávání údajů. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost podat nám žádost (např. emailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Dbáme na to, aby vaše údaje byly shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a aby s vašimi údaji bylo nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG (Spolkový zákon o ochraně osobních údajů) podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecný vznik smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti o zaměstnání budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete-li nabídku zaměstnání nebo stáhnete-li svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti) na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Toto uložení slouží zejména jako důkazní materiál v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřebné i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání. 

K delšímu uložení může dojít také tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonná povinnost uložení.